I slutten av 1965 kjøpte Namdal Indremisjon den nedlagte Sandnes skole av Nærøy kommune for 25.000 kr. Dette var starten på noe som skulle bli til stor nytte og velsignelse for misjons-arbeidet. Stedets historie skriver seg helt tilbake til omkring 1906 da lærer Sedevart Hamland kjøpte tomta på ca. 11 dekar og bygde skole her. Han gav samtidig tomta navnet Hallarheim. I begynnelsen av 1920-årene kjøpte Nærøy kommune skolestedet og drev skole der til 1964.

Den offisielle innvielsen av leirstedet ble foretatt 4. juni 1967 av landsungdomssekretær Gunnar Prestegård. I mange år ble arbeidet drevet i de ominnredete skolelokalene mens ønskene om utbygging ble stadig sterkere. Tilbygg med stue og internat sto ferdig i 1983, møtesalen ble utbygd i 1991, og nytt sanitæranlegg oppført i 2004. Leirstedet har dermed tjenlige lokaler for misjonens møte- og leirvirksomhet. Dessuten benyttes det en god del av grupper og organisasjoner som har behov for et samlingssted med overnattingsmuligheter, og til private selskaper. Kjøp og senere utvidelser har hele tiden vært gjennomført uten låneopptak. Svært mange dugnadstimer er lagt ned i byggeperioder og til nødvendig vedlikehold.